YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Yarışma Şartnamesi Detayları
me Butonu
ŞARTNAME BİLGİ VE BELGELERİ
2. Yarışma Alanının Kent Bütünü İçindeki Konumu ve Sınırları
me Butonu
3. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları
me Butonu
4. 1/1000 Ölçekli Halihazır (yarışma alanı), 1/5000 Ölçekli Halihazır
me Butonu
5. 1/1000 Ölçekli Plankote
me Butonu
6. 3 Boyutlu Arazi Modeli
me Butonu
7. Proje Alanı Bitki Envanteri Raporu
me Butonu
8. Ağaç Rölövesi
me Butonu
9. Bitki Örtüsü Koordinatları
me Butonu
10. Ağaç Envanter Listesi
me Butonu
11. B Bölgesi Detaylı Ağaç Ölçüleri
me Butonu
12. Bakı Haritası
me Butonu
13. Sayısal Yükseklik Modeli-DEM
me Butonu
14. Sayısal Arazi Modeli-DTM
me Butonu
15. Eğim Haritası
me Butonu
16. Nokta Bulutu
me Butonu
17. Ortofoto
me Butonu
18. Koordinat Listesi
me Butonu
19. Yağmursuyu Akış Paftası
me Butonu
20. Hava Fotoğrafları ve Videoları
me Butonu
21. 360 Panorama
22. Toprak Analizi Raporu
me Butonu
23. Jeolojik Rapor
me Butonu
24. Doğal Koruma Alan Sınırları Paftası
me Butonu
25. Aplikasyon Krokisi
me Butonu
26. İklim Verileri
me Butonu
27. İzmir Ulaşım Ana Planı Raporu
me Butonu
28. Yarımada Rotaları
29. Yarışma Katılım Tutanağı
me Butonu
ŞARTNAME EKLERİ
1. İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Raporu (Ek-1)
me Butonu
2. İzmir Kent Çeperi Parkları Çalıştay Raporu (Ek-2)
me Butonu
3. İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Raporu (Ek-3)
me Butonu
4. Eurovelo-Europarc Bilgilendirme Linki
5. Kadim Üretim Havzaları (Ek-5)
me Butonu
6. İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (Ek-6)
me Butonu
7. İzmir Yarımada Yaban Hayatı (Ek-7, Ek-7a, Ek-7b)
me Butonu