JÜRİDEN


21. yüzyıl küresel ölçekte özellikle iklim değişikliğiyle gündeme gelen çevresel etkilerin yerelde her geçen gün daha da fazla hissedildiği bir dönemi temsil etmektedir. Söz konusu değişimlerle birlikte yaşam alanları hem içerik hem de fiziksel anlamda yeniden yapılanma süreci içerisine girmiş, kent-doğa, kent-kır ve kır-doğa gibi ayrışan, sınırların eridiği ve bulanıklaştığı bir duruma evrilmiştir. Üretim, ekonomi, ekolojik değer ve yaşam pratikleri bağlamında farklılaşan bu yaşam alanlarının kesişim bölgeleri hem fiziksel hem de sosyolojik açıdan, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu karşılaşmaların / kesişmelerin mekânsal ve zamansal boyutta kurgulanması konusu ise farklı disiplinlerin çok boyutlu düşünmelerini sağlayacak yeni yaklaşımların, metotların ve araçların keşfini öncelemektedir.

Konu İzmir özelinde ele alındığında, kentsel büyümenin ritmi ve yörüngesi söz konusu “yaşam alanı” fikrini geçiş karakteri gösteren “kent çeperi” çerçevesinde doğa koruma, kırsal kültür ve kentsel ilişkilenme ekseninde değerlendiren bir perspektifi gündeme getirmektedir. Bu kapsamda, İzmir Körfezi etrafında kümelenen yoğun kentsel dokunun yakınındaki kentsel çeperin bir ayırıcı tampon değil aktif bir yaşama ve koruma alanı olarak birbirine bağlanması ve kırsaldaki tarım kültürü ile uyumlu bir geçiş oluşturması, kent çeperinde bir ekolojik ağ oluşturarak elde edilebilecektir.

İzmir’in Akdeniz havzasında kimliğini oluşturan, kültürel ve doğal miras değeri taşıyan zeytin üretim alanlarının korunması ve bu konuda farkındalığın arttırılması için çeşitli farkındalık düzeylerinde güçlü bir koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Bölgenin tüm Akdeniz ağını kapsayan Avrupa Bisikletli Turizm Ağı’yla (EuroVelo) entegre edilmesi de bu anlamda önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Bu fikir projesi yarışması, konumu ve barındırdığı öz nitelikleri bağlamında kent ve kır arasında bir ara yüz oluşturan proje alanına yönelik, “OliVelo” adı altında zeytin ve bisiklet kesişimini ortak yaşam alanı odağında ekolojik hassasiyetle ele alan, alanın özgün değerlerini ve kırsal kültürünü çağdaş teknolojiler ile buluşturan programsal-mekansal-yapısal fikirler üretmek adına yarışmacı ekipleri davet etmektedir.